Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: J. SIETE, S.A.,

Domicili Social: C/ QUEVEDO, 17. 17480 ROSES (GIRONA)

Nº d’Id: A17109109

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 132, Foli 158, Full Nombre GI 2390

E-mail: administracio@hotelsmediterraneo.com

Nombre del domini: www.hotelsmediterraneo.com

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, J. SIETE, S.A., en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de J. SIETE, S.A., amb les següents finalitats:

 1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per SIETE, S.A., així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de J. SIETE, S.A., i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de J. SIETE, S.A.,
 2. Realitzar estudis estadístics.
 3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a SIETE, S.A.,
 4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.
 5. SIETE, S.A., informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de J. SIETE, S.A., En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de J. SIETE, S.A., són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, J. SIETE, S.A., no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 1. SIETE, S.A., garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:
 2. E-Mail: administracio@hotelsmediterraneo.com
 3. Correu Postal: C/ QUEVEDO, 17. 17480 ROSES (GIRONA).
 4. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: administracio@hotelsmediterraneo.com

D’igual forma, J. SIETE, S.A., ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

SEGURETAT

 1. SIETE, S.A., utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

RESERVES ONLINE

Aquest procés de reserva online es facilitat per J.SIETE, S.A. (HOTELS MEDITERRANEO). Al complimentar aquest procés de reserva, J.SIETE, S.A. (HOTELS MEDITERRANEO) es compromet a proporcionar-li a vostè, el client, els serveis necessaris per que reservi un allotjament tal i com s’especifica en el mateix.

Per tancar aquesta reserva del client, el client ha d’introduir les dades d’una targeta de crèdit vàlida i de la seva titularitat. Quan s’exigeixi un dipòsit i una tassa per completar la reserva, l’import, no reemborsable, es carregarà a la targeta de crèdit del mateix.

 1. SIETE, S.A. (HOTELS MEDITERRANEO) es reserva el dret de negar-se a completar una reserva per al client en el cas de que les dades que aquest hagi introduït durant el procés de reserva no compleixin els requisits establerts periòdicament per J. SIETE, S.A. (HOTELS MEDITERRANEO).

Es responsabilitat del client abonar en l’hotel el cost total de la reserva a l’arribada a les seves instal·lacions, al igual que qualsevol altre exigència o cost addicional o suplementari contractats pel client i l’hotel.

El client es l’únic responsable d’informar a l’hotel de qualsevol nou requisit o qualsevol modificació dels ja existents, inclusa la modificació de l’hora d’arribada o la cancel·lació de la reserva. El client ha de tenir en compte que, en cas de cancel·lació, l’hotel pot carregar una tassa de cancel·lació al compte de la targeta de crèdit presentada pel mateix. La informació referent a aquesta taxa de cancel·lació s'especifica en el procés de reserva i en el missatge de correu electrònic enviat al client.

En completar aquest procés de reserva, el client autoritza a l'hotel a carregar l'import de qualsevol cost de cancel·lació a causa de la targeta de crèdit presentada, d'acord amb l'establert anteriorment.
Si be J. SET, S.A. (HOTELS MEDITERRANEO) realitza tots els esforços al seu abast per garantir que la informació facilitada al client i inclosa en el procés de reserva sigui precisa i es trobi actualitzada, no podrà considerar-se-li responsable, ni tampoc als seus empleats o agents, en el cas que l'hotel modifiqui o corregeixi qualsevol aspecte de la informació facilitada durant el procés de reserva.

La prestació d'aquests serveis es regeix per les lleis d'Espanya.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de J. SIETE, S.A. Els drets de Propietat Intel·lectual i     d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de J. SIETE, S.A., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per J. SIETE, S.A., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de J. SIETE, S.A., l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de J. SIETE, S.A.

Els continguts proporcionats per J. SIETE, S.A., estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de J. SIETE, S.A., o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. J. SIETE, S.A., no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se J. SIETE, S.A., tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a J. SIETE, S.A., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

 1. SIETE, S.A., ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, J. SIETE, S.A., no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. J. SIETE, S.A., declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.
 1. SIETE, S.A., es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas J. SIETE, S.A., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

 1. SIETE, S.A., no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. J. SIETE, S.A., no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de J. SIETE, S.A., com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.